20180126 – Национални Конкурси на Ордена на Рицарите Тамплиери – Велик Приорат България

Национални Конкурси на Ордена на Рицарите Тамплиери – Велик Приорат България

1. Конкурс за детска рисунка “Рицарят в мен”:

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас (включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. През учебната 2017/2018 година се провежда неговото трето издание. Кон-
курсът е включен в Календара на МОН под № 73.

Конкурсът се провежда в 3 (три) етапа:
• училищен;
• регионален;
• национален

Училищен етап
• Училищният етап се провежда в периода октомври 2017 г. – февруари 2018 г.
• В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V–VІІІ) клас.
• Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник.
• Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на територията на Република България оценява рисунките и
определя за награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5 (пет) от тези рисунки се класират за
Регионалния етап.
• Грамоти получават също директорът на училището и учителят по изобразително изкуство.
• След приключване на училищния етап се организира тържество във всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-горе грамоти.

Регионален етап
• Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати по образованието
в страната.
• Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище задължително са придружени от попълнен типов Формуляр за участие!
• Регионалният етап се провежда от 04.03.2018 г. до 10.04.2018 г.
• Журито на Регионалния етап оценява и подбира:
• Шестте най-добри рисунки, които участват в националния етап! (Това условие важи за области, в които има не повече от 3 (три) училища, взели участие в конкурса.)
• При участие на повече от 3 (три) училища от дадена област максималният брой на рисунките за Националния етап е 15 (петнадесет).
• При участие на повече от 20 (двадесет) училища от дадена област – максималният брой на рисунките е 60 (шестдесет).
• Първите трима наградени участници на регионалното ниво получават поощрителни награди.
• Рисунките трябва да бъдат изпратени в канцеларията на Велик Приорат България най-късно до 20.04 (април) 2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Богатица“ № 10.

Национален етап
• Националният кръг на конкурса се провежда в периода 15.04.2018 – 30.04.2018 г.
• Победителите се обявяват на 01.06.2018 г. – Денят на детето.

2. Конкурс за литературна творба “Рицарска постъпка”

Идеята на конкурса е да провокира ученици от IX до XІ клас (включително) чрез творбите си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за
израстване и развитие. Те трябва да опишат в творбите си своя или наблюдавана (разказана им) постъпка, която отговаря на идеалите на рицарството в съвременния свят.

Общи условия:
• Конкурсът се провежда в две категории литературни творби – проза и поезия.
• Настоящият регламент се отнася и за двете категории.
• В категория проза могат да участват есе и разказ.
• Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите се
изпращат до Канцеларията на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим Велик Приорат – България, съгласно условията на този регламент. Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. „Богатица“ № 10 – Орден
на рицарите тамплиери на Йерусалим.
• Конкурсът се провежда в периода октомври 2017 г. –
април 2018 г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (IX–XІ клас).
• Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в двете категории.
• Участието на всеки от учениците е индивидуално. Групови творби няма да бъдат приемани.
• Оценяване на творбите – извършва се за всяка от двете
категории поотделно от жури в състав – учител по литература и двама литератори.
• Класиралите се на първо място в двете категории се обявяват на 01.06.2018 г. – Денят на детето.
• Класирали се на първо място в двете категории получават ученическа стипендия за една учебна година, връчвана на специалната Церемония по награждаването на 01.06.2018 г. Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в конкурса.