Книгите, създадени под патронажа на Велик Приорат България

Книгата представя документите на OSMTH – Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим – Устав и Правилник на Ордена, както и подробно описание на идеите, историята, структурата и дейността на Ордена и Приоратите към него. Изданието е необходимо пособие за всеки Рицар или Дама при приемането им в Ордена.

Книга № 30 Книга № 30 от Библиотеката на Велик Приорат България
Тамплиерсто и масонство Том IV “Езотеричната философия на тайните общества”
Автор: Румен Ралчев

Четвъртият том от изследването на Румен Ралчев „Тамплиерство и масонство“ се занимава с историята на езотеричните доктрини, на тайните общества. Въвеждането и обследването на тази тематиката е напълно логично, доколкото предишните три тома, по един или друг начин, непрекъснато опи­раха до въпросите за знанието и проблематичния достъп до него. Историята на тайните общества и посветителското знание трайно привлича вниманието на изследователи и читатели, особено в епохи на кризис и преход – тогава, когато душевният смут взема превес над душевната яснота. Залогът на всяко посвещение е изключително висок – това е път към знанието, към истината, към вечния живот, към Бог. Вярата, братството и съпротивата правят силата и устойчивостта на посветителските общности огромни. Безкрайно много са примерите в тази посока. Нито преследванията, нито систематичните избивания не сломяват тези пътници по отклоняващите се пътеки.

Културно-историческата значимост на отклоняващите пътеки също е впечат­ляваща. Те са заредили човешката мисъл с потенциал, който намира отраже­ние в различните полоси на знанието. Казано е, човекът се осланя на разума, но идва ден, в който дава дума на интуицията. Той живее и се разпростира в край­ното, но неговата мисъл е привлечена от безкрайното. Той се доверява на види­мото и на всекидневния опит, но знае, че съществува невидимото и че някъде има ресурс от мистичен опит. Така е, защото мистичният екстаз и пустинническата преданост към чистотата и истината никога не са изоставяли човечеството. Всеки път, когато светът се претовари от низки страсти и непоносими грехове, Светилището, Пустинята, Школата се вдигат като жива алтернатива, за да при­берат в себе си и да спасят всички сънища, блянове и екзистенциални тъги на човечеството. За тези запомнени, пренесени през времето, актове на спасението говори изследването на Румен Ралчев.

Книга № 29 Книга № 29 от Библиотеката на Велик Приорат България
ВЕДА СЛОВЕНА, Книга II
Автор: Стефан Веркович

Когато издавах първата книга с древни български, народни песни под заглавието Веда Словена („Веда Словена” – български народни песни от предисторическо и дохристиянско време. Открити в Тракия и Македония и издадени от Стефан И. Веркович. Белград 1874.) аз се надявах, че впоследствие ще имам щастието да открия и събера в Родопските планини много по-богато съкровище от паметници на древната, славянска, народна култура, от неизвестни автори, а неизвестната страна Македония от още по-неизвестни времена.

Тези народни, епически разкази от славянското минало се съдържат именно в обредните песни, от които аз съставих този втори том и които проявяват толкова чудесни, редки и характерни особености. Тези песни са важни не само с формата, а тези две особености не оставят никакво съмнение в голямата древност на легендите…

Книга № 28 Книга № 28 от Библиотеката на Велик Приорат България
ВЕДА СЛОВЕНА, Книга I
Автор: Стефан Веркович

Малко са онези племена от човешкия род, чиито древности са толкова неизвестни, колкото са тези на славяните. При това, дори не е запазена следа от спомена за онова първобитно място, откъдето те произхождат – за разлика от другите древни народи, например евреите. Европейския народ, откакто се помни, че и до наши дни, през всичките сътресения и бури на света, успява да запази своите стари обичаи и предания – а и всички техни производни легенди – като разумно ги прочита и ги пази като светлини.

Освен това евреите ги завещават един на друг – но вярно и без изкривявания, така както са ги наследили от своите предци. Не е съхранен никакъв използваем славянски източник от техните езически времена, нито пък е оцеляло нещо, било то произведено от ума им или от ръцете им, по което би могло да се съди колко са били важни те за света и да послужи за средство, от което поне приблизително да научим нещо за техния живот и условията в онова тайнствено далечно време и е толкова неясно, пък и пристрастно представено, че от него не може да се разбере повече от една десета част…

Книга № 27 Книга № 27 от Библиотеката на Велик Приорат България
Тамплиерсто и масонство Том III “Съвременният Орден на Храма и присъствието му в България”
Автор: Румен Ралчев

Със забележителна последователност Румен Ралчев продължава да изгражда своя мащабен замисъл и по исторически обхват труд „Тамплиерство и масонство”. Третият том от изследването е посветен на историята на неотамплиерството и на неговото присъствие в България. За читателя ще бъде наистина интересно да проследи тази история, да се запознае с каузата на тамплиерите, да научи за спецификата на ритуалите…

Като всяка структура, обърната към дълбочината на времето, неотамплиерството се нуждае от две неща – от легитимиращи основание и от образци на организационната деятелност. Книгата на Румен Ралчев проследява конкретно импулсите и делата, които водят до появата на неотамплиерството. Очертава връзките , които то е задължено да създаде с всичко оново, което е припознало като своя традиция, чест и достойнство…

Книга № 26 Книга № 26 от Библиотеката на Велик Приорат България
Тамплиерсто и масонство Том II “От Ордена на Храма до франкмасонството”
Автор: Румен Ралчев

Вторият том на „Тамплиерство и масонство“, наречен „От Ордена на Храма до франкмасонството“, е обърнат конкретно към историята на тамплиерите и масоните. Всъщност, тук става дума за поглед към едно вековно сплитане на историческото и легендарното. Историята, ^ разбрана като опит за коректно изследване на отминалите събития на основата на документи и заслужаващи доверие свидетелства. Легендите, разбрани като неудържимо сплитане на факти и фикции, като игра на въображението с дистанциите и с празнотите на времето. Легендата, действаща като механизъм за идентификация, като възможност за спло­тяване на общността около забележителни събития и предизвикателно минало.

В историко-легендарен контекст авторът проследява връзките между тамплиерите и масоните. Историята на човечеството е сплитане на предания, в които героите могат да изчезнат и отново да се появят. Героите на смътните истории обикновено имат няколко генезиса, те са наследници на различни традиции, те се деца на едни и същи духовни отци. Именно по отношение на предаваното знание и на пазителските призвания, масонството и тамплиерството се оказват близки, типологи-чески сходни общности. Тази близост е видима, въпреки различните исторически разкази и институционални конфигурации, в които по-нататък двете общности ще бъдат вписвани.

Книга № 25 Книга № 25 от Библиотеката на Велик Приорат България
Тамплиерсто и масонство Том I “Тайните общества и Ордени”
Автор: Румен Ралчев

В един прекалено тъмен и затворен свят, копнежът по светлината е
подозрителен. Затова нейните жреци са били преследвани и унищожа-
вани. В един прекалено осветен свят, полумракът и сянката са пожелава-
ни. Но и проверявани. Затворените зад ритуали и знаци, посветителски
общности от векове наред са поставени под подозрение. И под обвине-
ние. Една дълга верига на отмъщението, която върви през Сократ,
Питагор, гностиците, херметиците, алхимиците, Жак дьо Моле…
За да достигне в профанските си версии до наши дни.

Авторът на „Тамплиерство и масонство” изповядва вярата, че посвети-
телските общности не са само спомен от миналото. Те не са и анахро-
низъм – бутафорно възпроизвеждане на екзотични ритуални практики
и церемониални отношения. Напротив, при ясно осъзнаване на мисия-
та им, те могат да бъдат важна част от живота на модерното човечество.
Така е защото те култивират добродетели, обединяват около каузи, фор-
мират самата тъкан на мъдростта. Едва ли имаме съмнението, че в света
на лесните манипулации и на прекалено силните страсти,
мъдростта ни е повече от необходима.

Книга № 24 Книга № 24 от Библиотеката на Велик Приорат България
История славянобългарска
Автор: Паисий Хилендарски
Издателство: „Университетско издателство”

Уважаеми читатели!
Скъпи братя и сестри Рицари!

Всеки народ си има свои велики книги.
Книги – духовни ориентири.
Книги – прозрения.
Книги – призиви.

Такава книга за българския народ е „История славянобългарска”, написана преди 250 години от атонския монах Паисий Хилендарски.

Каквото и да кажем за „История славянобългарска” ще бъде безкрайно малко и недостатъчно в сравнение с ролята, която тя е изиграла за формиране на българското самосъзнание и за изграждането ни като нация. Със сигурност без тази книга нашето закъсняло Възраждане щеше да закъснее още повече. Народът щеше да получи доста по-късно дългоочакваната вест за собствената си значимост и за историческото си достойнство.

„История славянобългарска” не е просто историческо съчинение. Тя е завет – духовно послание към българския народ. Тя е страстна защита на българския език. Тя е полемика с хулителите и отрицателите на народната идентичност. Тя е словесна битка. Тя е урок по чест и достойнство.

Днес, 250 години след създаването си, съчинението на родолюбивия монах Паисий звучи неостаряващо с тезите и аргументите си. То продължава да се разтърсва със словата си, да изпълва с гордост сърцата на истинските патриоти.

Всеки, който иска да воюва в полето на честта, трябва да бъде въоръжен с духовни оръжия. Оръжия, които носят силата на светлината и прогонват мрака на съмненията, на отрицанията и невежеството. такова духовно оръжие е била през вековете малката „книжица” на Отец Паисий.

И ще продължава да бъде!

Ние, българите, имаме дълг към това духовно оръжие. Този дълг следва да бъде изплатен само с цената на собственото ни историческо усърдие и развитие. За да може в свещените български земи никога да не отпадат вярата, честта и достойнството.

За нас, Рицарите на Ордена на Храма – Велик Приорат България, е висока чест да преиздадем тази национална светиня. Да посочим за пореден път този велик символ на българщината.

Смирено да я предложим в дар на всеки, който милее за националните идеали, за българския език и за християнската вяра.

Благодаря на всички Братя и Сестри, които отделиха и дариха средства, необходими за издаването на „История славянобългарска” – книгата, без която България нямаше да я има.

Книга № 23 Книга № 23 от Библиотеката на Велик Приорат България
Царството на славяните
Автор: Мавро Орбини

Уважаеми читателю,
Книгата „Царството на славяните”, написана преди повече от четиристотин години от бенедиктинския монах Мавро Орбини, е вече достъпна на български език в пълния си обем, в един чудесен превод.

Това е забележително състояние, което е поставено на историята на славяните и в частност на българския народ и на неговата средновековна държавност. Не са много книгите от тези векове, в които европейски историографи са се обръщали с пристрастие към далечното минало и към съдбата на поробените балкански народи. Книгата на Орбини е сред тези щастливи изключения. В нея има редица пропуски и неточности, които са отбелязвани от изследователите. Едва ли би могло да бъде друго в онези времена.

Но в книгата е налице огромно изследователско усърдие. В нея има много патос и тъкмо той остава като безценен жест, като духовен дар, строен в края на 16-ти и началото на 17-ти век. Орбини много добре си дава сметка, че само народите, които имат учени хора, мъже на словото и паметта, ще оцелеят във времето и ще получат справедлива оценка за делата си. Докато онези народи, които нямат духовна опора в силата на словото, ще потънат в мрака на миналото. Предговорът много ясно подчертава това разбиране.

„Царството на славяните” не само е посветена, в една от частите си, на българската история. Тя е пряко свързана със съдбата на българския народ. Както е добре известно, именно работата на Орбини, в превод на руски език, е една от основните извори за написването на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. В усърдието си да намери източници и доказателства за миналата слава на българите, Паисий попада на съчинението на Орбини и го вгражда критично в своята забележителна книга.

С основание можем да твърдим, че новата българска държава дължи съществуването си именно на такива жестове, на такива творения. Защото хора като Паисий са създали основата, на която е стъпило зрялото българско Възраждане. Благодарение на неговите емоционални слова, на събраното поучително знание, хората са получили свяст и са се обърнали към едно различно бъдеще. Сдобили са се с история и са станали Народ!

Убеден съм, че издаването на тази книга със средства, събрани от братята и сестрите и симпатизантите на Ордена на Рицарите Тамплиери, Велик Приорат България, ще даде възможност още веднъж да се върнем към духовните търсения на отминалите векове. Да се убедим, че дори в ситуации на най-тежки изпитания, човешкият ум не е преставал да търси, а човешкото сърце не е спирало да се надява.

Книга № 22 Книга № 22 от Библиотеката на Велик Приорат България
Библия
Издателство: „Захарий Стоянов”

Скъпи братя и сестри, постуланти,
привърженици и симпатизанти на
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим,
Велик Приорат България,

С радост и от сърце Ви представям поредната книга от библиотеката на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. Библията с безценните гравюри на Гюстав Доре е скромен принос на Ордена ни в разпространението и популяризацията на християнските и общочовешките ценности. Тази книга е поредния ни опит да сближим представите и духовните пориви както на различните християнски деноминации, така и на всички народи и религии по света. Икуменизмът, верската търпимост и взаимното разбиране между хората от различните религии и националности винаги ще бъдат една от гордите хоругви на нашия Орден. От тази гледна точка, издаването на Светата Библия е наш приятен дълг и наша отговорност.

Мнозина ще се запитат: защо Велик Приорат България реши да издаде в библиотеката си не нещо друго, а именно Библията? Отговорът е лесен: Библията е Свещеният закон на много народи и един вечен мост, който свързва отколе, сега и завинаги сърцата, душите, вярата и надеждата на над милиард добри хора по света. Нашата дълбока вяра, че думите отлитат, а писаното слово остава навеки, ни кара да предложим това издание на Библията с гравюрите на Гюстав Доре, както на нашите съвременници, така и на идните поколения. Нека с Божията помощ и с подкрепата на изкуството да продължим въоръжени с рицарски добродетели под знамето на икуменизма по пътя към Светлината.

Книга № 19
Книга № 20
Книга № 21
Книга № 21

Книга № 19, 20 и 21 от Библиотеката на Велик Приорат България
Библия
Автор: ГЮСТАВ ДОРЕ
Издателство: „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА”

С радост и от сърце ви представям поредните книги от библиотеката на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. Трите тома на илюстрованата библия с безценните гравюри на Гюстав Доре са скромен принос на Ордена ни в разпространението и популяризацията на християнските и общочовешките ценности. Тези книги са поредния ни опит да сближим представите и духовните пориви както на различните християнски деноминации, така и на всички народи и религии по света. Икуменизмът, верската търпимост и взаимното разбиране между хората от различни религии и националности винаги ще бъдат една от гордите хоругвина нашия Орден. От тази гледна точка, издаването на трите тома на Светата Библия с илюстрациите на Гюстав Доре е наш приятен дълг и наша отговорност.

Мнозина се запитват: защо Велик Приорат България да издаде в библиотеката си не нещо друго, а именно Библията? Отговорът е лесен: Библията е Свещеният закон на много народи и един вечен мост, който свързва отколе, сега и завинаги сърцата, душите, вярата и надеждата над милиард добри хора по света. Нашата дълбока вяра, че думите отлитат, а писаното слово остава навеки, ни кара да предложим това издание на Библията с прекрасните гравюри на Доре, както на нашите съвременници, така на идните поколения. Нека с Божията помощ и с подкрепата на изкуството да продължим въоръжени с рицарски добродетели под знамето на икуменизма по пътя Светлината.

Книга № 18
Книга № 18
Книга № 18 от Библиотеката на Велик Приорат България
Протокол
Автори: РУМЕН РАЛЧЕВ, ДИМИТЪР РОМАНОВ
Издателство: „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА”

Скъпи братя и сестри рицари, постуланти и симпатизанти!
В ръцете ви е новата книга – Протокол. С нея се попълва наборът документи на Ордена на Рицарите Тамплиери на Храма на Йерусалим Велик Приорат България – Устав, Правилник и Наръчник. Книгата е предназначена за рицарите, членове на Ордена, но с голямото количество неизвестни факти, исторически препратки и внимателно подбраното приложение, убеден съм че, ще събуди интерес сред широк кръг читатели.

Книгата представя систематично изложение на различните видове протоколи – държавен, дипломатически, монархически, църковен, военен и т.н. Показани са особеностите в ритуалите, поведението, облеклото, храненето при всяка от дейностите при съответния протокол. Чрез сравняването на различни характеристики е почертан и характерът на тамплиерския протокол. Показателното е, че той не е просто компилация от протоколните действия в други сфери, а съдържа специфични изисквания, свързани с идеите, традициите и морала на Ордена. Изследван е, по достигналите до нас източници, протоколът на средновековния Орден на рицарите тамплиери. В отделни глави са изложени елементите на съвременния рицарски протокол. Не можем да не отбележим, че за първи път в Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим (OSMTH) един Велик Приорат създава систематично изложение на протоколните правила.

От името на Велик Приорат България и от мое име изказвам искрена благодарност на д-р Димитър Романов, дългогодишен високопоставен служител в МВнР, който като един достоен християнин и симпатизант на Ордена, не пожали сили и време за съавторството, съдействието и напътствията при създаването на настоящия труд.

Книга № 17 Книга № 17 от Библиотеката на Велик Приорат България
Персевал или разказ за Граала
Автор: КРЕТИЕН ДЬО ТРОА
Издателство: УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Романа на Кретиен дио Троа „Персевал или разказ за Граала” е един от ярките образци на рицарския средновековен роман, създаден в края на XII век.
Първото заглавие от поредицата „Френско-българска библиотека, която ще представи на български език шедьоври на старата френска литература.

Книгата излиза от Библиотеката на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България в сътрудничество с Университетското издателство на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Вярваме, че това сътрудничество ще внесе повече академизъм в усилията на Ордена за популяризиране на принципите и идеите на рицарите тамплиери за утвърждаване на рицарските добродетели и морал. За тържество на братската любов и християнските ценности.

Подкрепата на Рицарите и Дамите на Ордена за издаването на романа е израз на дълбокото убеждение, че благотворителността няма граници и давайки на читателя силата на познанието, му даваш модели за поведение, сили и упование да работи за създаване на един по-добър свят – свят на мир и любов между хората.

Книга № 16 Книга № 16 от Библиотеката на Велик Приорат България
Бойни техники на средните векове
Автори: МАТЮ БЕНЕТ, ДЖИМ БРЕДБЪРИ, КЕЛИ ДЕВРИЙС, ЕЪН ДИКИ, ФИЛИС ДЖЕСТИС
Издателство: „СТЕНО”

Книгата „Бойни техники на средните векове” с автори Матю Бенет, Джим Бредбъри, Кели Деврийс, Еън Дики, Филис Джестис е поредното издание на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат България.

Богато и аналитично е разгледана темата за военната история на света касаеща от недостатъчно добре документираните периоди – Средните векове. Изследването на този период е неразривно свързано с историята на древния Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, чиито основни цели и задачи стоят пред съвременния Орден. В тази връзка създаденият от нас Институт по средновековна история изследва и препоръчва интересни документи, книги и научни публикации, свързани със Средновековието, като част от дейността си.

Ние си позволихме да предложим на вашето внимание тази книга, представляваща интерес като емпирично и теоретично познание за военното изкуство през Средновековието, част от историята на света, в който живеем.

Книга № 15 Книга № 15 от Библиотеката на Велик Приорат България
Некрополът на Късносредновековното селище Галица край с. Нисово, Русенско
Автори: НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА
Издателство: „СЛАВЕНА”

Без съмнение тази книга е пореден принос в разкриването на неизвестни факти от историята на българското Средновековие с автор известния наш историк, проф. Николай Овчаров член на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат България. За нас членовете на Ордена тя има и друго значение – това е първият научен продукт на новосъздадения Институт по проучване историята на Средновековието към Велик Приорат България. Този труд хвърля светлина на подкрепените от нас археологически разкопки край село Нисово, Русенско, които по начало на мащабна програма от исторически изследвания и проучвания на българското Средновековие, рицарското присъствие по нашите земи и отношения изток запад по това време.

Под ръководството на проф. Овчаров, като директор на Института, в момента се извършват задълбочени проучвания и нов анализ на съществуващото историческо наследство, планират се и са в ход археологически изследвания и разкопки в градовете: Велико Търново, Варна, Кърджали и техните околности. На респектиращо научно ниво са поредицата от останалите вече традиционни Научни конференции поставили си за цел да намалят „Белите петна” в нашата история.

Основната цел на нашата историческа програма наред с популяризиране на рицарството, като състояние на духа е изучаването на нашата средновековна история и най-вече българското присъствие и влияние в Европа през този период.

Книга № 14 Книга № 14 от Библиотеката на Велик Приорат България
Критика на способността за познание на човека
Автори: Пеньо Костадинов
Издателство: „ИНФОРМА ПРИНТ”

Уважаеми читатели,
В ръцете си държите поредната книга издадена със съдействието на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат България.

Рицарите и Дамите от Ордена приели за свое верую съхраняването и разпространяването на християнските добродетели и общочовешки ценности дадоха своята подкрепа за издаването и разпространението на този труд, като израз на интелектуална благотворителност към обществото, вярвайки в силата на познанието и неговите възможности да преобрази света към по-добро.

Книга № 13 Книга № 13 от Библиотеката на Велик Приорат България
БЪЛГАРИ СВЕТЦИ
Автори: Пламен Павлов, Христо Темелски
Издателство: „ТАНГРА ТанНакРа ИК”

Книгата „Българи светци” ни запознава с живота и делата на българите, канонизирани от Българската православна църква и от други църкви по света. Тя разказва и за светците, живели в ранната християнска епоха по българските земи.

Похвално е делото на ТАНГРА ТанНкРа да издири и да подреди в един уникален труд историческите факти за появяването и развитието на християнството в контекста на развитието на българската държавност.

Ние, съвременните Рицари на Храма – членове на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим в България, изповядваме икуменически идеали, а именно единението на всички християнски деноминации, както и изграждането на мостове между различните вероизповедания за един мирен свят.

Подкрепата на Велик Приорат България за издаването на настоящата книга се явява естествено продължение на вече издадената от нас “Liber Ordo Templaris” – пореден № 6, с житията на някои от най-почитаните български светци, както и на Първия духовен събор на Рицарите Тамлиери в България, проведен през октомври 2009г., на тема „Ролята на християнството за запазване националната идентичност и ценностна система на българския народ”. Считаме, че в днешно време ние – българските Рицари и Дами, можем да допринесем за съхраняването на българската ни идентичност, за разбирането, че вековната история дава поводи за гордост и ни задължава многократно да пренесем миналото през настоящето към бъдещите поколения, както и да подпомогнем укрепването на авторитета на Българската православна църква.

Книга № 12 Книга № 12 от Библиотеката на Велик Приорат България
Кръстоносните походи
Автори:
Издателство: „Мария Арабаджиева” ЕООД

Скъпи братя и сестри, постуланти,
привърженици и симпатизанти
на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим,
Велик Приорат България

С изключително удоволствие ви представям поредната книга от Библиотеката на нашия Орден, която олицетворява вековната връзка между изповядваните от нас рицарски добродетели и вечното изкуство. От много векове насам изкуството е верен съюзник на всеки, който носи в сърцето си рицарски идеали. Освен това именно изкуството е онази жива връзка между древния дух на рицарството и нашето съвремие. Затова вече повече от век прекрасните гравюри на Гюстав Доре са извор на вдъхновение и верен съюзник в битката за Доброто за всички нас. Чие сърце не трепва, когато съзерцава образите на легендарни рицари, прочути със своите подвизи и добри дела? Едва ли сред нас има такъв човек.

В този прекрасен сборник от илюстрации за Кръстоносните походи има не една и две гравюри, които разкриват и изконния стремеж на рицарството към помиряване и братство, прераснал столетия по-късно в движението на икуменизма. Това е така, защото именно рицарите, участници в Кръстоносните походи, са онези, които поставят основите и изграждат първите мостове между отделните религии и култури, а изкуството помни и ни разказва за тях. Всяка дума в древните ръкописи, всеки стих от рицарските поеми и всеки образ в стари и не толкова стари картини е пример за неоценимата подкрепа и вдъхновението, които черпим от изкуството и влагаме в своя подход към един по-добър, по-достоен и по-човечен свят. Нека с Божията помощ и подкрепата на изкуството да вървим напред по трудния, благороден път на рицарските добродетели и икуменизма, който е истинският път към Светлината.

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава!

Книга № 11 Книга № 11 от Библиотеката на Велик Приорат България
Устав, Правилник, Наръчник
Книга № 10 Книга № 10 от Библиотеката на Велик Приорат България
Св. Иван Рилски Чудотворец
Издателство: „Мария Арабаджиева” ЕООД

Скъпи Братя и Сестри,
Рицари, Дами и Постуланти,
съмишленици и симпатизанти на Велик Приорат България
на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим,

Щастлив съм да ви поздравя с излизането на тази уникална и изключително полезна книга, пореден номер 10 от библиотеката на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, създадена като част от програмата на Ордена за опазването и популяризирането на християнските ценности и добродетели.

Посветена на св. Иван Рилски и неговия богоугоден живот, книгата включва проложно житие на светеца, писано в началото на 20 в. от Варлаам, Левкийски епископ и игумен на светата Рилска обител. Това житие е създадено на основата на жития на светеца, писани от Неофит Рилски, патриарх Евтимий, Владислав Граматик и Филарет Черниговски. Освен житието на св. Иван Рилски, книгата представя и похвалното слово за светеца от прочутия богослов Димитър Кантакузин, както и кратко описание на основаването на самия Рилски манастир. В книгата са включени подробни изследвания на историята на светеца и на Светата Рилска обител от френския историк и член на Френската академия Лебо, както и част от народните легенди за св. Иван Рилски Чудотворец. Четивото ни запознава не само с историята на св. Иван Рилски, а и с представите, философията и християнските добродетели на нашите предци и тяхното отношение към светеца и вярата. Тази книга, описваща и възхваляваща житието и чудесата на св. Иван Рилски, е част от нашия, макар и скромен, принос в разпространението на християнската светлина и добродетели сред българския народ.

От името на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, както и от мое име, като Вели Приор, изказвам своята благодарност на Братята и Сестрите от Командерия „Св. Иван Рилски”, както и лично на командера Иван Иванов, KCTJ, и на дама командер Мария Арабаджиева, DCTJ, без чиито усилия това богоугодно дело нямаше да успее.

Надявам се с настоящата книга и с Божията помощ историята на най-почитания и най-обичан в България светец да освети пътя и да стопли душите на всеки християнин.

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава!

Книга № 9 Книга № 9 от Библиотеката на Велик Приорат България май 2009

2009009 – Мария Арабаджиева, LIBER ORDO EQUESTRIS

Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Скъпи Братя и Сестри,
Рицари, Дами и Постуланти,
съмишленици и симпатизанти на Велик Приорат България
на Ордена на Рицарите Тамплиери на Иерусалим,Пред Вас е една уникална книга, посветена на зараждането и развитието на средновековното рицарство. Създадена като древен ръкопис, богато илюстрирана с оригинални ценни миниатюри и илюстрации, тя Ви представя за първи път на български език двете най-ранни и в този смисъл най-ценни средновековни четива, които оказват фундаментално влияние за оформянето на етично-нравствения облик на рицарството – трактатът „Libre del ordre de cavayleria“ („Книга за Рицарския орден“) на великия философ и теолог Рамон Лул, написан около 1279 г., и анонимната поема „Ordene de chevalerie“ („Рицарският орден“), създадена около 1220 г. И двете произведения са първите в историята на средновековната литература, които могат да бъдат определени като „наръчници за рицаря“, своеобразен кодекс от правила за рицарството, описващ историята на създаването на рицарското съсловие, обредът за посвещаване и морално-етичните изисквания към поведението на истинския рицар.


Великият Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери от Иерусалим съдейства за издаването на „Liber Ordo Equestris“, за да стане достъпен за всички нас удивителният свят на средновековната рицарска култура. За нас рицарството на е специфично явление на една отминала епоха. Институцията е изчезнала, но рицарският дух все още съществува, моралните достойнства на рицаря не са загубили своята стойност, нито възвишените идеали и благороден дълг на Рицарския орден са престанали да бъдат модел за поведение за тези, които ги следват.
С издаването на настоящата книга, пореден № 9 от Библиотеката на Велик Приорат България, ние присъединяваме своите усилия към политиката на Великия Магистрален съвет на Ордена на Рицарите Тамплиери на Иерусалим за открито манифестиране на принципите и целите на рицарите тамплиери, за утвърждаване на икуменическата вяра, рицарския дух, морала и изконните християнски ценности в името на един по-добър свят.

Не нам, Господи, не нам, на Твоето Име дай слава!

Книга № 8 Книга № 8 от Библиотеката на Велик Приорат България


2008007 – Рене Грусе,
История на Кръстоносните походи и Иерусалимското кралство
Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Уважаеми читатели,


Пред вас е първият том от уникалния тритомен труд на френския историк Рене Грусе – История на Кръстоносните походи и Иерусалимското кралство. Неговата книга е световно призната като едно от най-задълбочените, аналитични и достоверни изследвания, една истинска енциклопедия за събитията, фактите и личностите от епохата на Кръстоносните походи. Рене Грусе ни рисува грандиозната панорама на похода на Запада срещу Изтока, на сблъсъка на културите на християнството и исляма. Орденът на Храма, роден именно от Кръстоносните походи, е единствената институция от онези славни времена, която проправя пътя на общуването и разбирателството между етноси и култури, религии и представи за света.


Великият Приорат България на Ордена на рицарите тамплиери от Иерусалим съдейства за издаването на История на Кръстоносните походи и Иерусалимското кралство, за да може българският читател да се запознае с предпоставките, хода и последствията от Кръстоносните походи, които и до днес оказват влияние върху отношенията в съвременния свят. С издаването на тази книга, пореден № 8 от Библиотеката на Велик приорат България, ние присъединяваме своите усилия към политиката на Великия Магистрален съвет на Ордена на рицарите тамплиери на Иерусалим за открито манифестиране на принципите и целите на рицарите тамплиери, за утвърждаване на икуменическата вяра, рицарския дух, морала и изконните християнски ценности в името на един по-добър свят.

Нека Бог да благослови всички нас – Рицарите и Дамите от Ордена на рицарите тамплиери на Иерусалим – Велик Приорат България, както и нашите поддръжници и приятели – и да ни даде сили да продължим усилния си труд за великата кауза на братската любов между хората!

Не нам, Господи, не нам, на Твоето Име дай слава!

Кръстоносните походи винаги са били възприемани като невероятна проява на ентусиазма на нациите, като вълна на духовен мистицизъм, надхвърляща границите на времето, като върховна лудост на Историята. Векове наред за тях са написани хиляди книги, но единици са тези от тях, които наистина успяват да опишат грандиозната фреска на историческите събития и най-точно и обекткивно да ни представят легендата за Кръстоносните походи като логичен етап от спиралата на човешката цивилизация.
Пред вас е първият том от уникалния тритомен труд на френския историк Рене Грусе – История на Кръстоносните походи и Иерусалимското кралство. Неговата книга е световно призната като едно от най-задълбочените, аналитични и достоверни изследвания за епохата на Кръстоносните походи, една истинска енциклопедия, изобилстваща със събития, факти и личности, но написана така, че се чете на един дъх. Историците и изследователите определят труда на Рене Грусе като „най-известната история на Кръстоносните походи, написана през 20 в.“.

Тритомната книга на Рене Грусе История на Кръстоносните походи и Иерусалимското кралство е удостоена с Голямата награда „Гобер“ на Френската академия. При връчването на наградата Академията поздравява Грусе със следните думи: „Вашият труд е от изключително значение за изучаването и изследването на източните култури, на похода на Запада срещу Изтока, на сблъсъка на културите на християнството и исляма“.Том І, Част ІАНАРХИЯТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ

И ФРАНКСКАТА МОНАРХИЯИзтокът в навечерието на Кръстоносните походи † Първи кръстоносен поход † Годфроа дьо Буйон – Защитник на Гроба Господен †
Основателят на Иерусалимското кралство Бодуен І

Книга № 7 Книга № 7 от Библиотеката на Велик Приорат България


2008007 – Жерар дьо Сед, Тамплиерите – пазители на херметичните знания

Издателство „МИРИАМ“

Заинтригуван от странната история на един просветен самотник, Роже Ломоа, пазач на замъка Жизор, който вярва, че легендарното съкровище на тамплиерите е скрито в тайна крипта под замъка, Жерар дьо Сед се впуска в увлекателно и детайлно изследване на двойнствената съдба на рицарите от Ордена на Храма. За по малко от век тамплиерите постигат могъщество на два континента, каквото никога и никой религиозен орден след тях няма да постигне. Това могъщество, което в крайна сметка ще причини тяхната гибел, се заражда в Светите земи, където кръстоносците влизат в сблъсък с култура, категорично по-развита от тяхната. Сред тях единствено рицарите тамплиери успяват да почерпят знание и мъдрост от извора на вековната философия на древните цивилизации. Единствено те проникват в тайните на древните херметични изкуства – гостицизъм, каббала, алхимия.

Единствено те затварят кръга на дългия и вековен път на езотеричната традиция от земите на Вавилон и Древен Египет, през дебрите на гностицизма на елинистичното Средиземноморие, през ерестта на Мани и богомилите до изстраданата вяра на катарите в Окситания. Така тамплиерите стават посланици и пазители на херметичната мъдрост и понасят кръста на древното тайно учение към Голготата на Западния фанатизъм…

 След толкова много книги за рицарите на Ордена на Храма, българският читател ще открие увлекателното изследване на Жерар дьо Сед, който наистина успява да стигне до корените на тайните и загадките около рицарите тамплиери и тяхната трагична съдба.
Историята на тамплиерите напомня украсения със символи плочник, с който те обичат да украсяват обителите си: фактите, които я съставят, могат да бъдат разгледани последователно от две гледни точки, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, но в същото време са свързани в неделима връзка. Тази двойствена история пленява и обайва хората вече почти седем века. Посветените на нея книги са хиляди…

Съдбата на тамплиерите изглежда едновременно нечестива и свещена, кратка и вечна, трагична и победоносна; бяла и черна като знамето им, тя или е на показ в Историята, или е скрита в сенките на потайността. Тя има две лица, като едното скрива другото: трябва подред да си ги припомним, за да открием какво ги обединява. Тогава става ясно, че сякаш тяхната съдба е подпечатана със самия печат на Великите Магистри на Ордена, на който са изобразени двама тамплиери, яхнали един зад другиго един кон. Символика, умишлена или не, която изразява дълбоко прикривани тайни…
 

Жерар дьо Сед

Книга № 6 Книга № 6 от Библиотеката на Велик Приорат България


2008006 – Мария Арабаджиева, LIBER ORDO TEMPLARIS

Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Уникално цветно луксозно издание – един съвременен вариант на средновековен манускрипт. Издателският проект, идеята, дизайна и съставителството на текста и превода на историческите източници са дело на Мария Арабаджиева и екипа на издателство „Мария Арабаджиева”. Книгата е илюстрирана с ценни и редки илюстрации от фонда на издателството и е произведена по специална полиграфическа технология – цветен дигитален печат с италианска хартия Fabria и лексозна твърда подвързия. Liber Ordo Templаris (Книга на Ордена на тамплиерите) е издадена в тираж 170 бр. – 40 бр. с кожена подвързия и 130 бр. – с луксозно книговезко платно. Книгата представя историята на Ордена на Храма, преводи на ценни документи – латинският и френски устави на Ордена и други средновековни източници, биографии на Великите магистри и хронология на събитията от историята ан Ордена, раздел с молитви и жития на светци, специален личен раздел за притежатела на книгата. За наше щастие един от първите екземпляри на рядката книга вече е притежание на Библиотеката на ООН.

Книга № 5 Книга № 5 от Библиотеката на Велик Приорат България


2008005 – Цветан Минков, Кръстоносци

Приятна изненада за нас бе откритието на романа на Цветан Минков „Кръстоносци“, написан в началото на миналия век и появил се като първи лите¬ратурен опит за отразяване на епоха и тема, на които без съмнение в България историци и писатели са все още длъжници.Под егидата на Приорат България, както е известно, бе проведена първата Научна конференция, посветена на присъствието на тамплиерите по нашите земи, събрани бяха необходимите средства за нови исторически проучвания и археологически

изследвания, привлечено бе вниманието на нашето общество, в това число на водещи представители на културата и изкуството.


Надяваме се, че с настоящето представяне на романа „Кръстоносци“ ще допринесем за популярността на тамплиерските идеи и ще „провокираме“ до¬пълнителен интерес към този все още недостатъчно изследван, обвеян от ле¬генди и митове период от нашата история.

Книга № 4 Книга № 4 от Библиотеката на Велик Приорат България


2007004 – Виктор-Емил Мишлет, Тайните на Рицарството
Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Детските напеви, както и народните приказки, пазят жив спомена за най-древните традиции, богати на тайнствени значения. Кои са легендарните рицарите? Какъв е кралят? В народното съзнание рицарите са мъже, въплъщаващи героизма в служба на справедливостта. Рицар е всеки, който се възправя срещу силния в защита на слабия. Крал е този, който е истински господар, който умее да командва себе си. Браво на този, който може да бъде крал на себе си! Но колко много скрити значения се спотайват в сянката на коня и на короната!


Обаятелна е фигурата на рицаря на върха на йерархията от човешки създания! Легендата и историята, поемата и романът се обединяват в изграждането на един пиедестал, от който образът на рицаря сияе с ореол на загадъчна слава. През вековете човешкото въображение се оставя в плен на магията на разказите за неве-роятните рицарски подвизи, за героичните им приключения. Във всички човешки общества винаги се открояват два типа герои: едните, от плът и кръв, действително стъпващи по земята на пла-нетата, и другите, създадени от гений или плод на легенда, чиято ефирна сянка на идеалното им съществувание се отразява в света около тях.  По същия начин има два вида рицари: тези от историята и тези от легендата, от една страна – тамплиерите, а от друга – рицарите на Кръглата маса. Те са толкова сродни, че лесно могат да бъдат объркани. Нека не пренебрегваме нито едните, нито другите в чувството си на признателност към тях!


И едните, и другите витаят в съзнанието ни. И едните, и другите са повлияли на духа ни, на обичаите ни, на обществените форми. И едните, и другите принадлежат към едно и също съсловие – това на легендарните рицари, чието мъжество, доблест и геройство вълнуват все още човечеството.

Книга № 3 Книга № 3 от Библиотеката на Велик Приорат България


2006003 – Пиърс Пол Рийд, Тамплиерите

Издателство „Стено“

Целта ми в тази книга беше да разкрия истината за Ордена, като избягвам произволни разсъждения и записвам само установеното в изследванията на уважавани историци. Моят поглед към събитията е широк: много често историите на тамплиерите, започващи с основаването на Ордена от Юг дьо Пайен през 1119 година или още с обявяването на Първия кръстоносен поход на Събора в Клермон през 1095 година, предполагат едно предварително познание, с което обикновеният читател не винаги разполага. Според мене е трудно да разберем манталитета на тамплиерите, без да се запознаем със значението, което трите големи монотеистични религии – юдаизмът, християнството и ислямът – придават на Храма в Йерусалим, и без да си припомним защо той предизвиква конфликти от началото на писаната история до ден-днешен.


Има и други съществени въпроси, на които можем да отговорим само ако се вгледаме назад във времето – от ранното Средновековие към бушуващия хаос на Тъмните векове. В настоящето, когато някои искат от днешния папа да се извини за Кръстоносните походи, ще бъде уместно да разгледаме мотивите на неговите предшественици за започването на тези свещени войни. За читателите, които вече познават историята на Кръстоносните походи, част от написаното в книгата ще изглежда като досадно повторение, но докато пренаписвах тази част от историята, аз се възползвах от изследванията на ново поколение историци, работещи по темата. На всеки, който чете настоящата книга, ще стане ясно колко съм задължен на тези и на други изследователи. Аз също чувствах, че си струва да преразкажа “божите дела, извършени от франките”, наречени така от един тогавашен хроникьор, не само защото те са интересни сами по себе си, но също и заради тяхната съотносимост към много от въпросите, с които се сблъскваме днес. Тамплиерите представляват многонационална сила, натоварена със задачата да защити християнската представа за световен ред: и тяхната гибел отбелязва границата, отвъд която стремежът към общо благо вътре в християнския свят започва да се подчинява на интересите на държавата-нация – един процес, който сега световната общност се опитва да насочи в обратна посока.Пиърс Пол Рийд

Книга № 2 Книга № 2 от Библиотеката на Велик Приорат България


1006002 – Лео Тис, История на Ордена на Храма на Йерусалим от 1118 до 2005 г.
Издателство „Стено“

Кавалер Лео Тис, KCTJ,

История на Ордена на Храма на Йерусалим от 1118 до 2005 г.


Това не е поредното заглавие от хилядите “научни”, художествени, фантастични и пр. публикации, посветени на рицарите тамплиери. Този труд е издаден под патронажа на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Приорат България, и както казва в предговора Великият майстор на Ордена Джеймс Кери, GCTJ, GMTJ, “това е акуратно представяне на истинската история на Ордена на тамплиерите от Древността до наши дни”. Книгата съдържа три части (глави).

Първата, озаглавена “Бедните рицари на Христос и на храма на Соломон”, обхваща периода от създаването на Ордена на 22 декември 1118 година до вечерта на 18 март 1314 година, когато пред портите на двореца на френския крал Филип IV Хубави са изгорени на клада Великият магистър Жак де Молe и Жофри Чернай, презентор на Нормандия. Втората глава “Периодът на мълчание: недоказаната съвременна история на оцеляването на рицарите тамплиери (от 1315 до 1803 година)” изследва усилията за съхраняване традициите на Ордена през Средновековието. Третата най-подробна глава “Раждането и възходът на съвременния Орден през последните два века (от 1804 до 2004 година)” съдържа разделите: “От свободното масонство до зараждането на OSMTH (1804 – 1994)”, “Разделянето на OSMTH – Международен Орден на рицарите тамплиери (1995 – 1999)” и “OSMTH по правилния път (1995 – 2004)”.

Книга № 1 Книга № 1 от Библиотеката на Велик Приорат България


1006001 – Орден на рицарите тамплиери на Иерусалим – Устав и Правилник


Книгата представя документите на OSMTH – Орден на рицарите тамплиери от Иерусалим – устав и правилник на Ордена, както и подробно описание на идеите, историята, структурата и дейността на Ордена и приоратите към него. Изданието е необходимо пособие за всеки рицар или дама при приемането им в Ордена.